Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Onder Atimo Personeelstechniek B.V. wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Besloten Venootschap Atimo Personeelstechniek. gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, Nederland.
2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Atimo Personeelstechniek B.V. als leverancier van producten optreedt.
3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Atimo Personeelstechniek B.V. vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Atimo Personeelstechniek B.V. heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn Ex Magazijn, inclusief Nederlandse omzet-belasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
5. Bezorg- en rembourskosten producten
5.1 Alle prijzen van de producten op deze site, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie, zijn exclusief Porto-kosten.
6. Aflevering en levertijd
6.1 Aflevering geschiedt Ex Magazijn. Atimo Personeelstechniek B.V. zorgt voor bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Atimo Personeelstechniek B.V., echter voor risico van de koper. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
6.2 Atimo Personeelstechniek B.V. is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Atimo Personeelstechniek B.V. gedragen.
7. Veilig betalen
Atimo Personeelstechniek B.V. biedt verschillende manieren om electronisch te betalen :
7.1 Rembours: Allereerst is het mogelijk via rembours producten van Atimo Personeelstechniek B.V. te kopen. U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag (inclusief bezorg- en rembourskosten, indien van toepassing) aan de postbode betalen. U heeft (soms)ook de mogelijkheid om via PIN aan uw postbode/postkantoor te betalen.
8. Retour producten
8.1 Producten, die u via de Atimo Personeelstechniek B.V. Internet Winkel heeft gekocht, kunnen niet worden geruild en/of retour genomen, tenzij:
8.2 U een kapot product heeft ontvangen. Deze wordt door Atimo Personeelstechniek B.V. kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product. Hiertoe dient u binnen 3 dagen na ontvangst van het product contact op te nemen met verkoop@atimo.nl
8.3 U in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen. Dit wordt door Atimo Personeelstechniek B.V. kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product. Hiertoe dient u binnen 3 dagen na ontvangst van het product contact op te nemen met verkoop@atimo.nl
9. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
9.1 Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 10 dagen na terpostbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
9.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.
9.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Atimo Personeelstechniek B.V. ter harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.
10. Schadevergoeding
10.1 Atimo Personeelstechniek B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
10.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Atimo Personeelstechniek B.V. komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.
10.3 Atimo Personeelstechniek B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
10.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Atimo Personeelstechniek B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Atimo Personeelstechniek B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Atimo Personeelstechniek B.V. daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Atimo Personeelstechniek B.V. of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.